W związku ze zbliżającym się końcem 2020 roku, 26 listopada 2020 roku zwróciliśmy się do Pana Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję u Ministra Infrastruktury celem uzyskania wyjaśnień co do stanu prawnego. Chodzi nam o ważne kwestie związane z niejasnością przepisów dotyczących obowiązującego terminu 180 dni na rejestrację pojazdów sprowadzonych z UE oraz zgłoszenie nabycia i zbycia pojazdów. Na skutek niejasności przepisów powstaje bardzo duże ryzyko obciążenia przedsiębiorców karami pieniężnymi.

Problem dotyczy dwóch możliwych i przeciwstawnych interpretacji przepisu art. 31i ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach”).

Wspomniany przepis przewiduje, że od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej Ustawę o szczególnych rozwiązaniach do 31 grudnia 2020 roku termin na zgłoszenie nabycia, zbycia i rejestrację pojazdu ulega wydłużeniu do 180 dni.

Możliwe są dwa przeciwstawne rozumienia tego przepisu:

  1. termin 180 dni dotyczy zdarzeń zaistniałych do końca roku, co oznacza, że samochody sprowadzone przed końcem roku skorzystają jeszcze w 2021 roku z terminu 180 dni na rejestrację (skoro termin ma wykosić 180 dni to jest stały, w niektórych przypadkach który skończy się w 2021 roku)
  2. Termin 180 dni ma charakter zmienny i zawsze ulegnie skróceniu z końcem roku 2020, a po 1 stycznia 2021 roku już nikt nie skorzysta z możliwości wydłużonego okresu rejestracji.

W naszej ocenie prawidłowa jest pierwsza interpretacja, odpowiadająca zasadzie ochrony praw nabytych.

Interpretacja druga oznaczałaby z kolei, że:

  1. przepis już od końca listopada 2020 roku de facto nie będzie funkcjonował.

Mimo formalnego obowiązywania w systemie prawa nie dawałby przedsiębiorcom zamierzonej korzyści – na 30 dni przed końcem obecnego roku nie będzie wydłużał obowiązującego 30-dniowego terminu.

  1. po 1 stycznia 2021 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej ulegną pogorszeniu, mimo niezmienionych okoliczności i pogłębienia stanu epidemii i obowiązujących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Co więcej, zastosowanie się błędnej interpretacji może grozić zwielokrotnianą karą – do 1000 zł za każdy samochód, którego dotyczy naruszenie.

W przypadku przedsiębiorców mających 50 samochodów, które – zgodnie z drugą interpretacją nie zostały zarejestrowane w terminie, dawałoby to wymiar do 50.000 zł możliwej kary.

Kwestia jest o tyle istotna, że karę administracyjną wymierzać będą starostowie, a to oznacza duże ryzyko rozbieżnych interpretacji prawnych. W efekcie może powstać sytuacja, że przedsiębiorcy będą obciążani karą lub nie, w zależności od powiatu, w którym prowadzą działalność i uznania starosty.

Wskazuję, że w porównaniu z sytuacją z przełomu lutego i marca 2020 roku, kiedy wprowadzano rozważane przepisy, okoliczności zewnętrzne nie uległy zmianie. Epidemia nie wygasła, ale uległa nasileniu.

Każda wątpliwość i kara administracyjna mogą obecnie przesądzić o bycie przedsiębiorcy i zatrudnionych u niego pracowników.

W przypadku interpretacji „skracającej” termin 180 dni tylko do końca 2020 roku, zasadne byłoby znowelizowanie „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach” i wydłużenie wsparcia dla przedsiębiorców tak, aby wydłużone terminy obowiązywały również w 2021 roku.

Mogłoby to nastąpić przez zmianę redakcji przepisu art. 31i ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w taki sposób, że termin 180 dni na dokonanie czynności obowiązywałby:

– dla samochodów nabytych/ zbytych lub sprowadzonych w czasie obowiązywania stanu epidemii lub

– do odwołania stanu epidemii

Proponujemy również rozważenie wprowadzenia dodatkowych instrumentów wsparcia dla sprzedawców profesjonalnych przez:

– umożliwienie korzystania z tablic profesjonalnych również dla samochodów używanych,

– zastąpienie obowiązku rejestracji samochodu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obowiązkiem zgłoszenia nabycia.

Wysłane przez Stowarzyszenie Komisów.pl pismo znajdziecie:

Inicjatywę podjedliśmy na prośbę naszych Członków. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi sami nie możecie sobie poradzić zawsze możecie poprosić o pomoc Stowarzyszenie Komisów.pl, które poswatało z myślą o realizowaniu wspólnych celów i pomocy w rozwiązywaniu problemów naszych Członków.