Statut

Tekst jednolity statutu – załącznik do uchwały numer 29 Walnego Zebrania Członków
z 28 września 2020 roku

STATUT STOWARZYSZENIA KOMISÓW

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA i CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Komisów zwane „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym dla ochrony interesu prawnego i gospodarczego członków. Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym ze wrastającymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami mechanicznymi.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania, a także tworzyć spółki prawa handlowego i nabywać udziały w takich spółkach.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu prowadzenia własnych spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

 

CELE, ŚRODKI I ZADANIA

§ 7.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku usług motoryzacyjnych i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji
 2. ochrona praw zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej,
 3. tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na rynku usług motoryzacyjnych,
 4. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego harmonijny rozwój rynku obrotu pojazdami mechanicznymi oraz uwzględniającego prawa i interesy zrzeszonych członków
 5. promowanie innowacyjnych rozwiązań w branży handlu motoryzacyjnego,
 6. promowanie dbałości o środowisko naturalne i ekologiczny styl korzystania ze środków komunikacji
 7. podejmowanie działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorcy prowadzącego działalność na rynku usług motoryzacyjnych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do utworzenia systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mających służyć celom Stowarzyszenia,
 2. Uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji na rynku usług motoryzacyjnych
 3. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy publicznej, w tym organami wymiaru sprawiedliwości.
 4. Nadawanie certyfikatów jakości i wyróżnień.
 5. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Promowanie szacunku do środowiska naturalnego poprzez prowadzenie szkoleń z ekologicznego korzystania z pojazdów mechanicznych.
 7. Podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie Stowarzyszenia.
 8. Reprezentowanie w kraju i za granicą interesów członków Stowarzyszenia, obrony ich interesów i dobrego imienia.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne związane z rynkiem obrotu pojazdami mechanicznymi. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd na pisemny wniosek kandydata.

§ 10.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba związana z rynkiem obrotu pojazdami mechanicznymi, która złoży deklarację członkowską na piśmie lub w formie elektronicznej.

§ 12.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkiem zwyczajnym lub wspierającym staje się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków może nadać godność członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

§ 14.

Osoby sprawujące funkcje we władzach Stowarzyszenia nie mogą być członkami władz stowarzyszeń i innych organizacji konkurencyjnych w stosunku do Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3. udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie wspierający i członkowie honorowi mogą brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 17.

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:

1. dbałość o dobre imię Stowarzyszenia,

2. przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

3. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz współdziałanie w realizacji jego celów i zadań,

4. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

5. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 18.

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Ciąży również na nich obowiązek przyczyniania się do realizacji celów statutowych.

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek uiszczania miesięcznych składek członkowskich. Wysokość składek jest określana przez Zarząd na drodze uchwały. Maksymalny wymiar składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej.

§ 20.

1.Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia ze Stowarzyszania,
 2. śmierci lub utraty osobowości prawnej
 3. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 4. nieopłacania składki członkowskiej za okres przekraczający 6 miesięcy – po uprzednim pisemnym upomnieniu zawierającym dodatkowy, nie krótszy niż jeden miesiąc termin na uregulowanie zaległych składek,
 5. działalności na szkodę Stowarzyszenia,
 6. ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego,
 7. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia składa się na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. W oświadczeniu członek może wskazać datę wystąpienia.

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

§ 21.

Członek wykluczony może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia według zasad ogólnych z tym, że członkostwo w odniesieniu do członka wykluczonego za nieopłacenie składek może zostać przywrócone uchwałą Zarządu pod warunkiem opłacenia zaległych składek.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zabranie Członków,

2.Zarząd,

3.Komisja Rewizyjna.

§ 23.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 24.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu osobowego, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 25.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego,
 3. rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia,
 4. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 7. ustalanie maksymalnej wysokości składek członkowskich,

§ 26.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie uchwały Walnego Zebrania o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

§ 27.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Może odbywać się w formie fizycznego spotkania, w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub w formie mieszanej (z możliwością zdalnego udziału). Formę Walnego Zebrania Członków wybiera organ zwołujący.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w dwóch terminach, co najmniej raz do roku z podaniem porządku obrad. Zebrania w drugim terminie nie przeprowadza się, jeżeli w pierwszym terminie Walne Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w dwóch terminach z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych. Zebrania w drugim terminie nie przeprowadza się, jeżeli w pierwszym terminie Zebranie było zdolne do podejmowania uchwał. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być uzasadniony i zawierać propozycję obrad.
 5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub odpowiednią liczbę członków zwyczajnych, Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni.
 6. Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków doręczane jest za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed pierwszym terminem Zebrania. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub w formie mieszanej wskazuje się dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach podczas Walnego Zebrania Członków odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad Walnego Zebrania Członków w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zebrania Członków.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 28.

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz.

§ 29.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze powołania nowych członków przez Walne Zebranie Członków, spośród członków zwyczajnych. Do czasu odbycia takiego Walnego Zebrania Członków Zarząd może działać w niepełnym składzie.
 2. Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu określa uchwałą Walne Zebranie Członków. Do czasu określenia wynagrodzenia Prezesa przez Walne Zebranie Członków Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.
 3. Członkom Zarządu innym niż Prezes Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji. Członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w kwotach wynikających z dokumentów przedstawionych Komisji Rewizyjnej.

§ 30.

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa i trzech Wiceprezesów, w tym pełniących funkcje Sekretarza i Skarbnika.

§ 31.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 32.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 3. uchwalanie budżetu oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
 4. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 5. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn;
 7. powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz zatwierdzanie ich władz;
 8. zatwierdzanie przygotowanych regulaminów oraz podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problemów
 9. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia spółek prawa handlowego i przystąpienia do takich spółek.
 11. Przyjmowanie odwołań oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków.

§ 33.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 34.

 1. Komisja Rewizyjna w składa się z 3 członków zwyczajnych i jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 35.

 1. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swego składu 1 członka, spośród członków zwyczajnych.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 36.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. Członkom Komisji Rewizyjnej, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w kwotach wynikających z dokumentów przedstawionych Komisji Rewizyjnej.

 

SEKCJE REGIONALNE

§ 37.

 1. Stosownie do zainteresowań członkowie Stowarzyszenia mogą prowadzić wyodrębnioną działalność w ramach Sekcji regionalnych, posiadających w miarę potrzeby swój regulamin i realizujących cele Stowarzyszenia;
 2. Sekcje powoływane są przez Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, którzy przedstawiają zakres działania Sekcji i w razie potrzeby swój regulamin. Przewodniczący Sekcji wybrany przez jej członków jest zatwierdzany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

MAJĄTEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BIURO STOWARZYSZENIA

§ 38.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. spadki, zapisy i darowizny,
 3. dochody z własnej działalności
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia
 5. dochody z ofiarności publicznej

2. Środki pieniężne Stowarzyszenia są wydatkowane zgodnie z budżetem.

3. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 roku

§ 39.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40.

1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są: do kwoty 10.000 złotych – każdy członek Zarządu samodzielnie, powyżej kwoty 10.000 złotych – dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 41.

1.Dochody Stowarzyszenia pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jego celów statutowych. Dochody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

§ 42.

1. Obsługę techniczną prac Zarządu, i innych jednostek organizacyjnych wykonuje biuro Stowarzyszenia.

2. Organizację i zakres działalności biura ustala prezes Stowarzyszenia.

§ 43.

Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, oraz wyznacza likwidatora.

§ 44.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.