Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury dotyczące obowiązku rejestrowania sprowadzonych samochodów.

DOKUMENT

„Zatem w sytuacji , gdy nastąpi sprzedaż pojazdu, o którym mowa art. 73aa ust.1 pkt 2 lub 3 ustawy- Prawo o ruchu drogowym, przed upływem ustawowego czasu 30 lub 90 dni, osoba zbywająca pojazd traci przymiot jego właściciela, a zatem legitymację do złożenia wniosku o rejestrację. Wynika to z redakcji samego przepisu art. 73aa ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że obowiązek złożenia wniosku o rejestrację ciąży na właścicielu pojazdu. W momencie zbycia pojazdu podmiot będący dotychczas właścicielem przestaje nim być i traci możliwość złożenia wniosku jako strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu, a obowiązek ten przechodzi na nowego właściciela (nabywcę) pojazdu. ”

Poniżej komentarz Prawnika Stowarzyszenia Komisów

Dariusz Brzozowski Radca prawny Prawnik Stowarzyszenia Komisów z Kancelarii MOTOPRAWNIK

Zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa. Jakkolwiek nie ma on charakteru wiążącego, to dotyczy rzeczy ogólnej – racjonalności w rozumieniu przepisów prawa. Przepisy administracyjne, a szczególnie przepisy nakładające kary, należy interpretować zgodnie z zasadami, na przykład zasadami legalizmu i budzenia zaufania do organów administracji. Właśnie dlatego próba takiej interpretacji, by nakładać karę na byłego właściciela, byłaby sprzeczna z zasadami prawa administracyjnego – załatwiania sprawy na korzyść strony i budzenia zaufania do władzy publicznej. Zasadą ogólną jest przecież rozstrzyganie wątpliwości w prawie i interpretacji przepisów prawa materialnego na korzyść strony, w tym przedsiębiorcy. Od siebie mogę dodać, że te zasady są zapisane nie tylko w Kodeksie postępowania administracyjnego ale i w Prawie przedsiębiorców – są to zasady i obowiązki dla starostw: przyjaznej interpretacji przepisów i pogłębiania zaufania do organów w relacji z przedsiębiorcami.

Kancelaria MOTOPRAWNIK specjalizuje się w pomocy prawnej sprzedawcom samochodów. Jeśli ktoś miałby kłopot z nałożonymi karami lub na przykład z rękojmią i odpowiedzialnością za wady, to pomoże. Kontakt: motoprawnik@motoprawnik.com

Zarząd Stowarzyszenie Komisów