Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Komisów.pl

Zarząd Stowarzyszenia Komisów.pl zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w terminach:

·          28 września 2020 roku, godz. 9:00 (pierwszy termin).

·          28 września 2020 roku, godz. 9:15 (drugi termin).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 5. Przedstawienie rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu nowej kadencji.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Komisów.pl.

 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Udział w zebraniu będzie możliwy przez internet. Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na platformie ZOOM (zoom.us).

W przypadku problemów technicznych platformy ZOOM Zebranie odbędzie się z użyciem platformy Google Meet.

Szczegółowe informacje o sposobie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu wskazane są poniżej, w treści uchwały Zarządu.

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Stowarzyszenia Komisów.pl

z dnia 10 września 2020 roku. 

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komisów.pl

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Komisów.pl działając zgodnie z § 27 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Komisów.pl zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków („Zebranie”) w terminach:

·          28 września 2020 roku, godz. 9:00 (pierwszy termin).

·          28 września 2020 roku, godz. 9:15 (drugi termin).  

 

§ 2

Zebranie zwoływane jest jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 3

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 5. Przedstawienie rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Komisów.pl za 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu nowej kadencji.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Komisów.pl.

 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 4

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju Zarząd Stowarzyszenia Komisów.pl, zgodnie z art. 10 ust. 1B ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, postanawia, że Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na platformie ZOOM (zoom.us).

W przypadku problemów technicznych platformy ZOOM Zebranie Członków odbędzie się z użyciem platformy Google Meet.

Zebranie powinno odbyć się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Dane dostępowe umożliwiające udział w Zebraniu zostaną wysłane na adresy e-mail członków lub pełnomocników zgłoszone do Stowarzyszenia Komisów.pl. W przypadku braku adresu lub konieczności aktualizacji adresu e-mail aktualne dane mogą być zgłaszane mailem wysłanym na biuro@sk.org.pl najpóźniej tydzień przed terminem Zebrania.

Pełnomocnicy mogą uczestniczyć w Zebraniu pod warunkiem przesłania pisemnych pełnomocnictw pod adres: MACIEJ SZYMAJDA UL.SIELSKA 7 10-801 OLSZTYN oraz skanem na adres: biuro@sk.org.pl – nie później niż tydzień przed terminem Zebrania. Dane dostępowe dla pełnomocników zostaną przesłane pod adres email z którego przesłano pełnomocnictwo.

§ 5

 1. Zebranie będzie nagrywane celem potwierdzenia obecności i tożsamości uczestniczących w nim osób.

 2. Członkowie i pełnomocnicy członków mają obowiązek uczestniczyć w Zebraniu pod prawdziwymi imionami i nazwiskami. Osoby których tożsamości nie można będzie potwierdzić, których tożsamość jest wzbudzi wątpliwości lub których udział mógłby zaburzyć wynik głosowań mogą zostać usunięte z Zebrania.

 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Zebraniu jest włączenie kamery z ukazaniem twarzy – co najmniej w czasie weryfikacji tożsamości uczestnika.

 4. Przewodniczący obrad wybiera formę i wyznacza czas głosowania. Przewodniczący może zakończyć głosowanie przed czasem, jeśli okaże się, że oddanie kolejnych głosów nie miałoby już wpływu na wynik głosowania.

 5. Oddanie głosu jawnego będzie odbywać się, według wyboru Przewodniczącego Zebrania, w formie:

– formularza głosowania na platformie, na której prowadzone jest Zebranie albo

– głosowania przez podniesienie ręki przez osobę z twarzą widoczną w ujęciu z kamery.

 1. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego głos tajny będzie oddawany przez formularz głosowania platformy działający w trybie głosowania anonimowego.

 2. Listę obecności sporządza i podpisuje Przewodniczący po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Lista obecności potwierdza obecność członka na Zebraniu.

§ 6 

Zarząd upoważnia Pana Macieja Szymajdę do organizacji kwestii technicznych Zebrania zgodnie z niniejszą uchwałą, zapewnienia możliwości udziału w Zebraniu uprawnionym członkom i sprawności przebiegu Zebrania.