18 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie Komisów przekazało Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uwagi do uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Rzecznik MŚiP Pan Marek Woch przekazał je do Ministra Infrastruktury. Do naszych uwag odniósł się Pana Rafał Weber, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, z 16 lipca 2023 r.

Szanowny Pan Minister Rafała Weber wyjaśnił między innymi, „że brak terminowego wypełnienia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu podlegał będzie sankcji w postaci kary pieniężnej, analogicznie jak w przypadku nieterminowego wypełnienia dotychczasowego obowiązku zawiadomienia o nabyciu albo zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE i również będzie dotyczył wszystkich pojazdów, niezależnie od ich stanu technicznego. Przepisy nie przewidują wyłączenia z tego obowiązku pojazdów, które są uszkodzone lub nie mają ważnych badań technicznych.

Jednym z warunków rejestracji pojazdu jest przedłożenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane. W przypadku pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP wymóg taki będzie miał zastosowanie m.in. w sytuacji, gdy pojazd nie posiada ważnych okresowych badań technicznych. Ma to zapewnić, by pojazd był bezpieczny i spełniał warunki techniczne na potrzeby dopuszczenia go do ruchu drogowego. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi już przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.

Wspomniane kwestie powinny być w mojej ocenie uwzględnione przez kupującego (również przez przedsiębiorcę obracającego pojazdami) przed decyzją o nabyciu pojazdu, który nie posiada ważnych badań technicznych lub jest pojazdem uszkodzonym”.

Czyli – handlujesz samochodami uszkodzonymi – licz się z karami…

Całość pisma przedstawiamy niżej.

Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tych zmianach i odpowiedzi Ministra Webera.